Users Homepage Posting
Posted By:-
nisar qadri

29-10-2018

17:09:52

ASLAM ALEKUM

 

ALL WEZTR KO PEYAR

 

BHARA SALAM

 

 

-

 

 

DOSTO KUCH ARSA

 

NET KE DONYA SE DOOR

 

 

RAHA  - DOSTON KE PUR ZOR

 

 

ASRAR KANI PAR AP KE KEDMAT

 

 

HAZUR HOWA BOND

 

-

 

BOND - 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

TALUQ - AKRA - ROTTEN

 

 

5502 - SE - START

 

 

-

 

 

5502 X 3028 X = CE = 462412(2)8

 

 

TALUQ - 2 - 7 

 

F 37 pass 

 

-

 

3741 X 3028 X = CE = 145355(2)4

 

 

TALUQ - 2 - 7

 

F 87 pass 

 

-

 

8783 X 3028 X = CE = 188103(2)3

 

TALUQ  - 2 - 7

 

F 82 pass

 

-

 

 

8225 X 3028 X 154481(0)9

 

 

TALUQ - 0 - 5

 

F 30 pass

 

-

 

3088 X 3028 X = CE = 817522(0)7

 

TALUQ- 0 - 5 

 

F 58 pass

 

-

 

5894 X 3028 X = CE = 568457(5)0

 

TALUQ  - 5 - 0

 

F 54 pass

 

-

 

5455 X 3028 X = CE = 450662(9)6

 

TALUQ  - 9 - 4

 

 

F 96 pass

 

 

-

 

9639 X 3028 X = CE = 248635(7)3

 

Wait 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND 7500

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG -  TALUQ

 

 

(2) - (7)

 

(2) - (7)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

OPEN - ROTTEN

 

3741 - SE - START

 

-

3741 X 1097 X = END - 1684(180)6

 

OPEN  - (1) - (8) - (0)

 

F 8783 pass

 

-

 

8783 X 1097 X = END - 9283(228)0

 

OPEN- (2) - (8)

 

F 8225 pass

 

-

 

8225 X 1097 X = END - 8141(137)0

 

OPEN- (1) - (3) - (7)

 

F 3088 pass

 

-

3088 X 1097 X = END - 1147(540)0

 

OPEN- (5) - (4) - (0)

 

F 5894 pass

 

-

 

5894 X 1097 X = END - 4180(550)9

 

OPEN- (5) - (0)

 

F 5455 pass

 

-

 

5455 X 1097 X = END - 3580(987)1

 

OPEN- (9) - (8) - (7)

 

F 9639 pass

 

-

9639 X 1097 X = END - 1118(091)1

 

Wait

 

-

 

 

-

 

 

-

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI 

 

-

 

OPEN- 

 

(9) - (0) - (1)

 

(9) - (0) - (1)

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALUQ- ROTEN

 

ONLY - ONE - FEGER

 

-

 

8225 - SE - START

 

-

 

8225 X 9911 X = CE = 5417016(3)

 

ONLY - ONE - TALUQ

 

(3) - (3) - (3) - (3)

 

F 30 pass 

 

-

 

3088 X 9911 X = CE = 2866713(5)

 

ONLY- ONE - FEGER

 

(5) - (5) -(5) (5)

 

F 5894 PASS

 

-

 

5894 X 9911 X = CE = 1993346(5)

 

ONLY - ONE - FEGER

 

(5) - (5) - (5) (5)

 

F 5455 PASS

 

-

 

5455 X 9911 X = CE = 1580289(6)

 

- -

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

(6) - (6) - (6) - (6)

 

--

 

F 96 PASS

 

-

 

9639 X 9911 X = CE = 8718632(3)

 

WAIT

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

BOND - 7500

 

 

RAWAL PINDI

 

 

-

 

BIG - TALUQ 

 

-

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

( 3 ) - ( 3) - ( 3 ) - ( 3 )

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

S - TENDOLA - ROTEN 

 

8225 - SE- START 

 

-

 

8225 X X X X = END = 14(34)(75)00

 

NEXT - TWO- TENDOLA

 

(347) - (345)

 

 S 3479 Pass 

-

 

3088 X X X X = END = 75(89)(14)92

 

 NEXT - TOW - TENDOLA 

 

(891) - (894)

 

S - 8947 PASS

-

5894 X X X X = END = 52(77)(19)70

 

NEXT - TWO- TENDOLA 

 

(771) - (779)

 

S - 7790 PASS

-

 

5455 X X X X = END = 41(83)(15)42

 

NEXT - TWO- TENDOLA

 

(831) - (835)

 

S - 8356 PASS

 

 

9639 X X X X = END = 23(??)(??)56

 

NEXT - WAIT 

-

 

BOND 7500

 

RAWAL PINDI

 

S - TWO- TENDOLA

 

ROTEN OUR game 

 

HASIL KARNI k LEA 

 

RABTA KAREN 

 

-

 

-

 

 

 

 

F AKRA - SHAKAL - ROTEN

 

3088 - SE - START

 

-

 

3088 X 3474 X  = CE = 123458(58)

 

 

F - AKRA - SEKAL - ( 58 )

 

  F - 53 -( 58 )- 03 - 08

 

F 5894 psas

 

-

 

5894 X 3474 X = CE = 858459(54)

 

 

F - AKRA - SAKAL - (54)

 

F - 54 - 59 -09 - 04

 

 

F 5455 PASS

 

-

 

5455 X 3474 X = CE = 680571(41)

 

F AKRA - SAKAL - (41)

 

F - 41 - 46 - 91 - 96

 

 

F 9639 PASS

 

-

 

9639 X 3474 X = CE = 375478(74)

 

WAIT 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG - F - AKRA - 

 

-

 

( 74 ) - ( 79 )

 

 

( 24 ) - ( 29 )

 

 

( 42 ) - ( 47 )

 

 

( 92 ) - ( 97 )

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

RAWAL PINDI

 

BAAD SHAH

 

-

 

-

 

 

BIG- PC- ROTEN

 

 

3088 - SE - START

 

-

 

 

 

3088 X X X X = END =( 4 )3(589)960

 

 

BIG- PC-  F 5894 pass

 

-

 

5894 X X X X = END - ( 5 )6(545)231

 

BIG- PC-  F 5455 pass

 

-

 

5455 X X X X = END - ( 9 ) 7(963)005

 

BIG- PC- F 9639  pass

 

-

 

9639 X X X X = END - ( ? ) 3(???)486

 

-

 

Wait

 

-

 

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG - PC - REDI

 

 

-

 

 

Nisar Qadri

 

Nisar Qadri

-

 

03431031534

 

-

 

03431031534

 

 -

 

03431031534


Posted By:-
nisar qadri

27-10-2018

10:44:00

ASLAM ALEKUM

 

ALL WEZTR KO PEYAR

 

BHARA SALAM

 

 

-

 

 

DOSTO KUCH ARSA

 

NET KE DONYA SE DOOR

 

 

RAHA  - DOSTON KE PUR ZOR

 

 

ASRAR KANI PAR AP KE KEDMAT

 

 

HAZUR HOWA BOND

 

-

 

BOND - 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

TALUQ - AKRA - ROTTEN

 

 

5502 - SE - START

 

 

-

 

 

5502 X 3028 X = CE = 462412(2)8

 

 

TALUQ - 2 - 7 

 

F 37 pass 

 

-

 

3741 X 3028 X = CE = 145355(2)4

 

 

TALUQ - 2 - 7

 

F 87 pass 

 

-

 

8783 X 3028 X = CE = 188103(2)3

 

TALUQ  - 2 - 7

 

F 82 pass

 

-

 

 

8225 X 3028 X 154481(0)9

 

 

TALUQ - 0 - 5

 

F 30 pass

 

-

 

3088 X 3028 X = CE = 817522(0)7

 

TALUQ- 0 - 5 

 

F 58 pass

 

-

 

5894 X 3028 X = CE = 568457(5)0

 

TALUQ  - 5 - 0

 

F 54 pass

 

-

 

5455 X 3028 X = CE = 450662(9)6

 

TALUQ  - 9 - 4

 

 

F 96 pass

 

 

-

 

9639 X 3028 X = CE = 248635(7)3

 

Wait 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND 7500

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG -  TALUQ

 

 

(2) - (7)

 

(2) - (7)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

OPEN - ROTTEN

 

3741 - SE - START

 

-

3741 X 1097 X = END - 1684(180)6

 

OPEN  - (1) - (8) - (0)

 

F 8783 pass

 

-

 

8783 X 1097 X = END - 9283(228)0

 

OPEN- (2) - (8)

 

F 8225 pass

 

-

 

8225 X 1097 X = END - 8141(137)0

 

OPEN- (1) - (3) - (7)

 

F 3088 pass

 

-

3088 X 1097 X = END - 1147(540)0

 

OPEN- (5) - (4) - (0)

 

F 5894 pass

 

-

 

5894 X 1097 X = END - 4180(550)9

 

OPEN- (5) - (0)

 

F 5455 pass

 

-

 

5455 X 1097 X = END - 3580(987)1

 

OPEN- (9) - (8) - (7)

 

F 9639 pass

 

-

9639 X 1097 X = END - 1118(091)1

 

Wait

 

-

 

 

-

 

 

-

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI 

 

-

 

OPEN- 

 

(9) - (0) - (1)

 

(9) - (0) - (1)

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALUQ- ROTEN

 

ONLY - ONE - FEGER

 

-

 

8225 - SE - START

 

-

 

8225 X 9911 X = CE = 5417016(3)

 

ONLY - ONE - TALUQ

 

(3) - (3) - (3) - (3)

 

F 30 pass 

 

-

 

3088 X 9911 X = CE = 2866713(5)

 

ONLY- ONE - FEGER

 

(5) - (5) -(5) (5)

 

F 5894 PASS

 

-

 

5894 X 9911 X = CE = 1993346(5)

 

ONLY - ONE - FEGER

 

(5) - (5) - (5) (5)

 

F 5455 PASS

 

-

 

5455 X 9911 X = CE = 1580289(6)

 

- -

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

(6) - (6) - (6) - (6)

 

--

 

F 96 PASS

 

-

 

9639 X 9911 X = CE = 8718632(3)

 

WAIT

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

BOND - 7500

 

 

RAWAL PINDI

 

 

-

 

BIG - TALUQ 

 

-

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

( 3 ) - ( 3) - ( 3 ) - ( 3 )

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

F AKRA - SHAKAL - ROTEN

 

3088 - SE - START

 

-

 

3088 X 3474 X  = CE = 123458(58)

 

 

F - AKRA - SEKAL - ( 58 )

 

  F - 53 -( 58 )- 03 - 08

 

F 5894 psas

 

-

 

5894 X 3474 X = CE = 858459(54)

 

 

F - AKRA - SAKAL - (54)

 

F - 54 - 59 -09 - 04

 

 

F 5455 PASS

 

-

 

5455 X 3474 X = CE = 680571(41)

 

F AKRA - SAKAL - (41)

 

F - 41 - 46 - 91 - 96

 

 

F 9639 PASS

 

-

 

9639 X 3474 X = CE = 375478(74)

 

WAIT 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG - F - AKRA - 

 

-

 

( 74 ) - ( 79 )

 

 

( 24 ) - ( 29 )

 

 

( 42 ) - ( 47 )

 

 

( 92 ) - ( 97 )

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

RAWAL PINDI

 

BAAD SHAH

 

-

 

-

 

 

BIG- PC- ROTEN

 

 

3088 - SE - START

 

-

 

 

 

3088 X X X X = END =( 4 )3(589)960

 

 

BIG- PC-  F 5894 pass

 

-

 

5894 X X X X = END - ( 5 )6(545)231

 

BIG- PC-  F 5455 pass

 

-

 

5455 X X X X = END - ( 9 ) 7(963)005

 

BIG- PC- F 9639  pass

 

-

 

9639 X X X X = END - ( ? ) 3(???)486

 

-

 

Wait

 

-

 

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG - PC - REDI

 

 

-

 

 

Nisar Qadri

 

Nisar Qadri

-

 

03431031534

 

-

 

03431031534

 

 -

 

03431031534


Posted By:-
nisar qadri

25-10-2018

15:33:36

ASLAM ALEKUM

 

ALL WEZTR KO PEYAR

 

BHARA SALAM

 

 

-

 

 

DOSTO KUCH ARSA

 

NET KE DONYA SE DOOR

 

 

RAHA  - DOSTON KE PUR ZOR

 

 

ASRAR KANI PAR AP KE KEDMAT

 

 

HAZUR HOWA BOND

 

-

 

BOND - 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

TALUQ - AKRA - ROTTEN

 

 

5502 - SE - START

 

 

-

 

 

5502 X 3028 X = CE = 462412(2)8

 

 

TALUQ - 2 - 7 

 

F 37 pass 

 

-

 

3741 X 3028 X = CE = 145355(2)4

 

 

TALUQ - 2 - 7

 

F 87 pass 

 

-

 

8783 X 3028 X = CE = 188103(2)3

 

TALUQ  - 2 - 7

 

F 82 pass

 

-

 

 

8225 X 3028 X 154481(0)9

 

 

TALUQ - 0 - 5

 

F 30 pass

 

-

 

3088 X 3028 X = CE = 817522(0)7

 

TALUQ- 0 - 5 

 

F 58 pass

 

-

 

5894 X 3028 X = CE = 568457(5)0

 

TALUQ  - 5 - 0

 

F 54 pass

 

-

 

5455 X 3028 X = CE = 450662(9)6

 

TALUQ  - 9 - 4

 

 

F 96 pass

 

 

-

 

9639 X 3028 X = CE = 248635(7)3

 

Wait 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND 7500

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG -  TALUQ

 

 

(2) - (7)

 

(2) - (7)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

OPEN - ROTTEN

 

3741 - SE - START

 

-

3741 X 1097 X = END - 1684(180)6

 

OPEN  - (1) - (8) - (0)

 

F 8783 pass

 

-

 

8783 X 1097 X = END - 9283(228)0

 

OPEN- (2) - (8)

 

F 8225 pass

 

-

 

8225 X 1097 X = END - 8141(137)0

 

OPEN- (1) - (3) - (7)

 

F 3088 pass

 

-

3088 X 1097 X = END - 1147(540)0

 

OPEN- (5) - (4) - (0)

 

F 5894 pass

 

-

 

5894 X 1097 X = END - 4180(550)9

 

OPEN- (5) - (0)

 

F 5455 pass

 

-

 

5455 X 1097 X = END - 3580(987)1

 

OPEN- (9) - (8) - (7)

 

F 9639 pass

 

-

9639 X 1097 X = END - 1118(091)1

 

Wait

 

-

 

 

-

 

 

-

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI 

 

-

 

OPEN- 

 

(9) - (0) - (1)

 

(9) - (0) - (1)

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALUQ- ROTEN

 

ONLY - ONE - FEGER

 

-

 

8225 - SE - START

 

-

 

8225 X 9911 X = CE = 5417016(3)

 

ONLY - ONE - TALUQ

 

(3) - (3) - (3) - (3)

 

F 30 pass 

 

-

 

3088 X 9911 X = CE = 2866713(5)

 

ONLY- ONE - FEGER

 

(5) - (5) -(5) (5)

 

F 5894 PASS

 

-

 

5894 X 9911 X = CE = 1993346(5)

 

ONLY - ONE - FEGER

 

(5) - (5) - (5) (5)

 

F 5455 PASS

 

-

 

5455 X 9911 X = CE = 1580289(6)

 

- -

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

(6) - (6) - (6) - (6)

 

--

 

F 96 PASS

 

-

 

9639 X 9911 X = CE = 8718632(3)

 

WAIT

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

BOND - 7500

 

 

RAWAL PINDI

 

 

-

 

BIG - TALUQ 

 

-

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

( 3 ) - ( 3) - ( 3 ) - ( 3 )

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

F AKRA - SHAKAL - ROTEN

 

3088 - SE - START

 

-

 

3088 X 3474 X  = CE = 123458(58)

 

 

F - AKRA - SEKAL - ( 58 )

 

  F - 53 -( 58 )- 03 - 08

 

F 5894 psas

 

-

 

5894 X 3474 X = CE = 858459(54)

 

 

F - AKRA - SAKAL - (54)

 

F - 54 - 59 -09 - 04

 

 

F 5455 PASS

 

-

 

5455 X 3474 X = CE = 680571(41)

 

F AKRA - SAKAL - (41)

 

F - 41 - 46 - 91 - 96

 

 

F 9639 PASS

 

-

 

9639 X 3474 X = CE = 375478(74)

 

WAIT 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG - F - AKRA - 

 

-

 

( 74 ) - ( 79 )

 

 

( 24 ) - ( 29 )

 

 

( 42 ) - ( 47 )

 

 

( 92 ) - ( 97 )

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

RAWAL PINDI

 

BAAD SHAH

 

-

 

-

 

 

BIG- PC- ROTEN

 

 

3088 - SE - START

 

-

 

 

 

3088 X X X X = END =( 4 )3(589)960

 

 

BIG- PC-  F 5894 pass

 

-

 

5894 X X X X = END - ( 5 )6(545)231

 

BIG- PC-  F 5455 pass

 

-

 

5455 X X X X = END - ( 9 ) 7(963)005

 

BIG- PC- F 9639  pass

 

-

 

9639 X X X X = END - ( ? ) 3(???)486

 

-

 

Wait

 

-

 

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG - PC - REDI

 

 

-

 

 

Nisar Qadri

 

Nisar Qadri

-

 

03431031534

 

-

 

03431031534

 

 -

 

03431031534


Posted By:-
nisar qadri

23-10-2018

14:13:38

ASLAM ALEKUM

 

 

 

ALL WERE KO PEYAR

 

 

 

BHARA SALAM

 

 

 

-

 

 

 

DOSTO KUCH ARSA

 

 

 

NET KE DONYA SE DOOR

 

 

 

RAHA  - DOSTON KE PUR ZOR

 

 

 

ASRAR KANI PAR AP KE KEDMAT

 

 

 

HAZUR HOWA BOND

 

 

 

-

 

 

 

BOND - 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

TALUQ - AKRA - ROTTEN

 

 

 

5502 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

5502 X 3028 X = CE = 462412(2)8

 

 

 

TALUQ - 2 - 7 

 

 

 

F 37 pass 

 

 

 

-

 

 

 

3741 X 3028 X = CE = 145355(2)4

 

 

 

TALUQ - 2 - 7

 

 

 

F 87 pass 

 

 

 

-

 

 

 

8783 X 3028 X = CE = 188103(2)3

 

 

 

TALUQ  - 2 - 7

 

 

 

F 82 pass

 

 

 

-

 

 

 

8225 X 3028 X 154481(0)9

 

 

 

TALUQ - 0 - 5

 

 

 

F 30 pass

 

 

 

-

 

 

 

3088 X 3028 X = CE = 817522(0)7

 

 

 

TALUQ- 0 - 5 

 

 

 

F 58 pass

 

 

 

-

 

 

 

5894 X 3028 X = CE = 568457(5)0

 

 

 

TALUQ  - 5 - 0

 

 

 

F 54 pass

 

 

 

-

 

 

 

5455 X 3028 X = CE = 450662(9)6

 

 

 

TALUQ  - 9 - 4

 

 

 

F 96 pass

 

 

 

-

 

 

 

9639 X 3028 X = CE = 248635(7)3

 

 

 

Wait 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG -  TALUQ

 

 

 

(2) - (7)

 

 

 

(2) - (7)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

OPEN - ROTTEN

 

 

 

3741 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

3741 X 1097 X = END - 1684(180)6

 

 

 

OPEN  - (1) - (8) - (0)

 

 

 

F 8783 pass

 

 

 

-

 

 

 

8783 X 1097 X = END - 9283(228)0

 

 

 

OPEN- (2) - (8)

 

 

 

F 8225 pass

 

 

 

-

 

 

 

8225 X 1097 X = END - 8141(137)0

 

 

 

OPEN- (1) - (3) - (7)

 

 

 

F 3088 pass

 

 

 

-

 

 

 

3088 X 1097 X = END - 1147(540)0

 

 

 

OPEN- (5) - (4) - (0)

 

 

 

F 5894 pass

 

 

 

-

 

 

 

5894 X 1097 X = END - 4180(550)9

 

 

 

OPEN- (5) - (0)

 

 

 

F 5455 pass

 

 

 

-

 

 

 

5455 X 1097 X = END - 3580(987)1

 

 

 

OPEN- (9) - (8) - (7)

 

 

 

F 9639 pass

 

 

 

-

 

 

 

9639 X 1097 X = END - 1118(091)1

 

 

 

Wait

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND- 7500

 

 

 

RAWAL PINDI 

 

 

 

-

 

 

 

OPEN- 

 

 

 

(9) - (0) - (1)

 

 

 

(9) - (0) - (1)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALUQ- ROTEN

 

 

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

 

-

 

 

 

8225 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

8225 X 9911 X = CE = 5417016(3)

 

 

 

ONLY - ONE - TALUQ

 

 

 

(3) - (3) - (3) - (3)

 

 

 

F 30 pass 

 

 

 

-

 

 

 

3088 X 9911 X = CE = 2866713(5)

 

 

 

ONLY- ONE - FEGER

 

 

 

(5) - (5) -(5) (5)

 

 

 

F 5894 PASS

 

 

 

-

 

 

 

5894 X 9911 X = CE = 1993346(5)

 

 

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

 

(5) - (5) - (5) (5)

 

 

 

F 5455 PASS

 

 

 

-

 

 

 

5455 X 9911 X = CE = 1580289(6)

 

 

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

 

(6) - (6) - (6) - (6)

 

 

 

F 96 PASS

 

 

 

-

 

 

 

9639 X 9911 X = CE = 8718632(3)

 

 

 

WAIT

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND - 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG - TALUQ 

 

 

 

-

 

 

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

 

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

 

 

( 3 ) - ( 3) - ( 3 ) - ( 3 )

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

F AKRA - SHAKAL - ROTEN

 

 

 

3088 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

3088 X 3474 X  = CE = 123458(58)

 

 

 

F - AKRA - SEKAL - ( 58 )

 

  F - 53 -( 58 )- 03 - 08

 

F 5894 psas

 

-

 

 

 

5894 X 3474 X = CE = 858459(54)

 

 

 

F - AKRA - SAKAL - (54)

 

 

 

F - 54 - 59 -09 - 04

 

 

 

F 5455 PASS

 

 

 

-

 

 

 

5455 X 3474 X = CE = 680571(41)

 

 

 

F AKRA - SAKAL - (41)

 

 

 

F - 41 - 46 - 91 - 96

 

 

 

F 9639 PASS

 

 

 

-

 

 

 

9639 X 3474 X = CE = 375478(74)

 

 

 

WAIT 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND- 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG - F - AKRA - 

 

 

 

-

 

 

 

( 74 ) - ( 79 )

 

 

 

( 24 ) - ( 29 )

 

 

 

( 42 ) - ( 47 )

 

 

 

( 92 ) - ( 97 )

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

DOSTO - JO -  BHE - BHI

 

 

 

24  - DATE - TAAK - RABTA

 

 

 

KARE GA - USKO - MURSHID

 

 

 

K SADKI MIN - QANFARM

 

 

 

F AKRA - TENDOLA - OUR 

 

 

 

BIG -PC - DONGA - 

 

 

 

KUN - K - MERI - MURSHID

 

 

 

KA - OURS - MOBARKH

 

 

 

HI - 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

LEKN- YAAD - RAKHO 

 

 

 

SIRF (24 ) DATE - TAAK 

 

 

 

MURSHED KE - DEEN - SE 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

KHOSH - RAHO -

 

 

 

ABAAD RAHO

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

BAAD SHAH

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

BIG- PC- ROTEN

 

 

 

3088 - SE - START

 

 

 

-

 

 

 

3088 X X X X = END =( 4 )3(589)960

 

 

 

BIG- PC-  F 5894 pass

 

 

 

-

 

 

 

5894 X X X X = END - ( 5 )6(545)231

 

 

 

BIG- PC-  F 5455 pass

 

 

 

-

 

 

 

5455 X X X X = END - ( 9 ) 7(963)005

 

 

 

BIG- PC- F 9639  pass

 

 

 

-

 

 

 

9639 X X X X = END - ( ? ) 3(???)486

 

 

 

-

 

 

 

Wait

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

BOND- 7500

 

 

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG - PC - REDI

 

 

 

SIRF- (24) DATE 

 

 

 

TAAK OK GOOD

 

 

 

LUCK 

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

Nisar Qadri

 

 

 

Nisar Qadri

 

 

 

03431031534

 

 

 

03431031534

 

 

 

03431031534


Posted By:-
nisar qadri

22-10-2018

20:08:14

ASLAM ALEKUM

 

ALL WERE KO PEYAR

 

BHARA SALAM

 

-

 

DOSTO KUCH ARSA

 

NET KE DONYA SE DOOR

 

RAHA  - DOSTON KE PUR ZOR

 

ASRAR KANI PAR AP KE KEDMAT

 

HAZUR HOWA BOND

 

-

 

BOND - 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

TALUQ - AKRA - ROTTEN

 

5502 - SE - START

 

-

 

5502 X 3028 X = CE = 462412(2)8

 

TALUQ - 2 - 7 

 

F 37 pass 

 

-

 

3741 X 3028 X = CE = 145355(2)4

 

TALUQ - 2 - 7

 

F 87 pass 

 

-

 

8783 X 3028 X = CE = 188103(2)3

 

TALUQ  - 2 - 7

 

F 82 pass

 

-

 

8225 X 3028 X 154481(0)9

 

TALUQ - 0 - 5

 

F 30 pass

 

-

 

3088 X 3028 X = CE = 817522(0)7

 

TALUQ- 0 - 5 

 

F 58 pass

 

-

 

5894 X 3028 X = CE = 568457(5)0

 

TALUQ  - 5 - 0

 

F 54 pass

 

-

 

5455 X 3028 X = CE = 450662(9)6

 

TALUQ  - 9 - 4

 

F 96 pass

 

-

 

9639 X 3028 X = CE = 248635(7)3

 

Wait 

 

-

 

-

 

-

 

BOND 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG -  TALUQ

 

(2) - (7)

 

(2) - (7)

 

-

 

-

 

-

 

 

 

OPEN - ROTTEN

 

3741 - SE - START

 

-

 

3741 X 1097 X = END - 1684(180)6

 

OPEN  - (1) - (8) - (0)

 

F 8783 pass

 

-

 

8783 X 1097 X = END - 9283(228)0

 

OPEN- (2) - (8)

 

F 8225 pass

 

-

 

8225 X 1097 X = END - 8141(137)0

 

OPEN- (1) - (3) - (7)

 

F 3088 pass

 

-

 

3088 X 1097 X = END - 1147(540)0

 

OPEN- (5) - (4) - (0)

 

F 5894 pass

 

-

 

5894 X 1097 X = END - 4180(550)9

 

OPEN- (5) - (0)

 

F 5455 pass

 

-

 

5455 X 1097 X = END - 3580(987)1

 

OPEN- (9) - (8) - (7)

 

F 9639 pass

 

-

 

9639 X 1097 X = END - 1118(091)1

 

Wait

 

-

 

-

 

-

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI 

 

-

 

OPEN- 

 

(9) - (0) - (1)

 

(9) - (0) - (1)

 

-

 

-

 

-

 

 

 

 

 

 

 

TALUQ- ROTEN

 

ONLY - ONE - FEGER

 

-

 

8225 - SE - START

 

-

 

8225 X 9911 X = CE = 5417016(3)

 

ONLY - ONE - TALUQ

 

(3) - (3) - (3) - (3)

 

F 30 pass 

 

-

 

3088 X 9911 X = CE = 2866713(5)

 

ONLY- ONE - FEGER

 

(5) - (5) -(5) (5)

 

F 5894 PASS

 

-

 

5894 X 9911 X = CE = 1993346(5)

 

ONLY - ONE - FEGER

 

(5) - (5) - (5) (5)

 

F 5455 PASS

 

-

 

5455 X 9911 X = CE = 1580289(6)

 

ONLY - ONE - FEGER

 

(6) - (6) - (6) - (6)

 

F 96 PASS

 

-

 

9639 X 9911 X = CE = 8718632(3)

 

WAIT

 

-

 

-

 

-

 

BOND - 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG - TALUQ 

 

-

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

( 3 ) - ( 3) - ( 3 ) - ( 3 )

 

-

 

-

 

-

 

 

 

F AKRA - SHAKAL - ROTEN

 

3088 - SE - START

 

-

 

3088 X 3474 X  = CE = 123458(58)

 

F - AKRA - SEKAL - ( 58 )

  F - 53 -( 58 )- 03 - 08

F 5894 psas

-

 

5894 X 3474 X = CE = 858459(54)

 

F - AKRA - SAKAL - (54)

 

F - 54 - 59 -09 - 04

 

F 5455 PASS

 

-

 

5455 X 3474 X = CE = 680571(41)

 

F AKRA - SAKAL - (41)

 

F - 41 - 46 - 91 - 96

 

F 9639 PASS

 

-

 

9639 X 3474 X = CE = 375478(74)

 

WAIT 

 

-

 

-

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG - F - AKRA - 

 

-

 

( 74 ) - ( 79 )

 

( 24 ) - ( 29 )

 

( 42 ) - ( 47 )

 

( 92 ) - ( 97 )

 

 

-

 

 

 

DOSTO - JO -  BHE - BHI

 

24  - DATE - TAAK - RABTA

 

KARE GA - USKO - MURSHID

 

K SADKI MIN - QANFARM

 

F AKRA - TENDOLA - OUR 

 

BIG -PC - DONGA - 

 

KUN - K - MERI - MURSHID

 

KA - OURS - MOBARKH

 

HI - 

 

 

 

-

 

-

 

LEKN- YAAD - RAKHO 

 

SIRF (24 ) DATE - TAAK 

 

MURSHED KE - DEEN - SE 

 

-

 

-

 

KHOSH - RAHO -

 

ABAAD RAHO

 

RAWAL PINDI

 

BAAD SHAH

 

-

 

-

 

 

 

BIG- PC- ROTEN

 

3088 - SE - START

 

-

 

3088 X X X X = END =( 4 )3(589)960

 

BIG- PC-  F 5894 pass

 

-

 

5894 X X X X = END - ( 5 )6(545)231

 

BIG- PC-  F 5455 pass

 

-

 

5455 X X X X = END - ( 9 ) 7(963)005

 

BIG- PC- F 9639  pass

 

-

 

9639 X X X X = END - ( ? ) 3(???)486

 

-

 

Wait

 

-

 

 

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG - PC - REDI

 

SIRF- (24) DATE 

 

TAAK OK GOOD

 

LUCK 

 

-

 

 

 

Nisar Qadri

 

Nisar Qadri

 

03431031534

 

03431031534

 

03431031534

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Hint for PESHAWAR 200
Open: 0-1-2-5-8
Close: 0-1-3-8-9
Center: 1-2-3-5-6
Latest Draw , PESHAWAR 200
First: 096176
Second: 747752 745540 693713 252176 615558 Admin Baba Qari call 0305.3753383 www.moonprizebond.net