Users Homepage Posting
Posted By:-
nisar qadri

09-04-2019

15:27:02

Aslam ALEKUM 

 

ALL weztr ko peyar

 

BHARA salam 

-

 

BOND- 750 

 

City - LAHORE

 

-

 

TALUQ - AKRA - ROTEN

 

8408 -  SE - START 

 

-

 

8408 X 8703 X = END - 535(4)5548

 

TALUQ - ((4)) - ((9))

 

F - 4797 - Pass

-

 

4797 X 8703 X = END - 174(2)9198

 

TALUQ - ((2)) - ((7))

 

F - 4773 - Pass

 

-

 

4773 X 8703 X = END - 172(5)5233

 

TALUQ - ((5)) - ((0))

 

F - 0517 - pass

 

-

 

0517 X 8703 X = END - 910(9)1650

 

TALUQ - ((9)) - ((4))

 

F - 9254 pass

-

 

9254 X 8703 X = END - 648(6)2988

 

TALUQ - ((6)) - ((1))

 

F - 4192 PASS

-

 

4192 X 8703 X = END - 133(1)0075

 

TALUQ - ((1)) - ((6))

 

F - 1065 pass 

-

 

1065 X 8703 X = END - 859(0)8707

 

Wait

 

-

 

-

 

-

 

-

 

BOND- 750

 

LAHORE

 

-

 

BIG - TALUQ 

 

((0)) - ((5))

 

((0)) - ((5))

 

-

-

 

 

-

-

 

CLOSE - ROTEN

 

4773 - SE - START

 

-

 

4773 X 6526 X = END - 9702(35)15

 

CLOSE - ((3)) - ((5))

 

F - 0517 pass

 

-

 

5517 X 6526 X = END - 1296(28)38

 

CLOSE - ((2)) - ((8))

 

F - 9254 - Pass

 

-

 

9254 X 6526 X = END - 3647(14)58

 

CLOSE - ((1)) - ((4))

 

F - 4192 PASS

 

-

 

4192 X 6526 X = END - 7484(05)01

 

CLOSE - ((0)) - ((5))

 

F - 1065 pass

 

-

 

1065 X 6526 X = END - 4830(51)41

 

Wait

 

-

-

 

 

-

-

 

 

BOND- 750 

 

Lahore 

 

-

-

 

CLOSE 

 

-

 

((5)) - ((1))

 

((5)) - ((1))

 

 

-

-

 

 

 

 

-

-

 

SENTR - ROTEN

 

0517 - SE - START

 

-

 

5517 X 4916 X = END - 735(5)7966

 

ONLY - ONE - SENTR

 

((5)) - ((5))

 

((5)) - ((5))

 

F 9254 PASS

 

-

 

9254 X 4916 X = END - 206(9)5824

 

ONLY - ONE - SENTR

 

((9)) - ((9))

 

((9)) - ((9))

 

F - 4192 PASS

 

-

 

4192 X 4916 X = END - 424(6)8438

 

ONLY - ONE - SENTR

 

((6)) - ((6))

 

((6))- ((6))

 

F 1065 pass

 

-

 

1065 X 4916 X = END - 274(1)0879

 

Wait

 

-

 

-

 

 

 

-

-

 

BOND- 750

 

Lahore

 

-

 

BIG- ONLY - ONE - SENTR

 

((1)) - ((1))

 

((1)) - ((1))

 

-

 

 

-

-

 

 

F - AKRA - SAKAL - ROTEN

 

0517 - SE - START

 

-

 

0517 X 9389 X = END - 1143(74)61

 

F - AKRA - 

 

(74) - (79)

(24)- (29)

(42) - (47)

(92) - (97)

 

F- 92 PASS

 

-

 

9254 X 9389 X = END - 7549(14)32

 

F - AKRA - 

 

(14) - (19)

(64) - (69)

(41) - (46)

(91) - (96)

 

F - 41 PASS

 

-

 

4192 X 9389 X = END 1549(10)63

 

F - AKRA -

 

(10) - (15)

(60) - (65)

(01) - (06)

(51) - (56)

 

F 10 PASS

 

-

 

1065 X 9389 X = END- 9998(57)00

 

Wait

 

-

-

 

BOND- 750

 

Lahore 

 

-

 

BIG-  BIG

 

F - AKRA

 

((57)) - ((52))

((07)) - ((02))

((70)) - ((75))

((20)) - ((25))

 

-

 

Lagao Qadri - ke - Tarf - SE- tohfa 

 

Hi - tamam - DOSTO  - ko 

 

-

Nisar Qadri agaya ab paresan

 

Honi ke zarort nhen

 

-

 

 

-

 

 

BACK- AKRA - ROTEN

 

0517 - SE - START 

 

-

 

051 X 9887 X = END - 1282(04)75

 

BACK - AKRA

 

((04)) - ((09))

 

((54)) - ((59))

 

F -9254 pass

 

-

-

 

925 X 9887 X = END - 8363(97)12

 

BACK - AKRA 

 

((97)) - ((92))

 

((42)) - ((47))

 

 

F - 4192 PASS

 

-

-

 

419 X 9887 X = END- 1716(15)73

 

BACK - AKRA

 

((15)) - ((10))

 

((65)) - ((60))

 

F - 1065 PASS

 

-

-

 

106 X 9887 X = END - 1098(35)01

 

Wait

 

-

-

 

 

BOND- 750 

 

Lahore 

 

-

 

 

BACK- AKRA

 

 

((30)) - ((35))

 

((80)) - ((85))

 

-

-

 

F S - FORKAST - ROTEN

 

0517 - SE - START 

 

-

-

 

5517 X 86868686 X 47(92545)4

 

F 9254 PASS

 

-

 

9254 X 86868686 X 80(38828)2

 

S - 8882 PASS

 

-

 

4192 X 86868686 X 36(41535)3

 

S - 3145 PASS 

 

-

 

1065 X 86868686 X 92(51515)0

 

Wait 

 

-

 

Fs - pc - ((51515)) 

 

Banaao kamao mojh karo

 

Qadri ap k sath hi meri porani

 

Membr bhe rabta karen 

 

-

DOSTO- EK - TARF - F - AKRA

DOSRI TARF - BACK - AKRA 

Yani F FORKAST DAZZZ

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

F - AKRA - ROTEN

 

 

0517 - SE - START 

 

-

 

0517 X X X X = END - 4301(92)69

 

F - AKRA - ((92)) PASS 

 

-

-

 

9254 X X X X = END - 7683(41)22

 

F - ((41)) PASS 

 

-

-

 

4192 X X X X = END - 3461(10)96

 

F - 10 pass 

 

-

-

 

1065 X X X X = END - 8079(??)58

 

Wait- ONLY - ONE - AKRA - F 

 

BOND - 750 - LAHORE 

 

-

-

 

 

BACK - AKRA - ROTEN 

 

0517 - SE - START 

 

-

-

 

0517 X X X X = END - 68(54)1288

 

BACK- AKRA - ((54)) 

 

Oupar - F -((92))

 

F - 9254 Dazz 

 

-

 

 

9254 X X X X = END - 36(92)1584

 

BACK - AKRA - ((92)) 

 

OUPAR - F - ((41))

 

F - 4192 DAZZ 

 

-

-

 

4192 X X X X = END - 96(65)5021

 

BACK - AKRA - ((65)) 

 

OUPAR - F - ((10))

 

F - 1065 DAZZ

 

-

-

 

1065 X X X X = END - 27(??)4597

 

BACK - AKRA - ((??))

 

F - AKRA - ((??)) 

 

F - FORKAST - DAZZ 

 

ENSAALLAH 

 

-

-

 

Nisar Qadri 

 

Nisar Qadri

 

0343 1031534 

 


Posted By:-
nisar qadri

09-04-2019

15:26:48

Aslam ALEKUM 

 

ALL weztr ko peyar

 

BHARA salam 

-

 

BOND- 750 

 

City - LAHORE

 

-

 

TALUQ - AKRA - ROTEN

 

8408 -  SE - START 

 

-

 

8408 X 8703 X = END - 535(4)5548

 

TALUQ - ((4)) - ((9))

 

F - 4797 - Pass

-

 

4797 X 8703 X = END - 174(2)9198

 

TALUQ - ((2)) - ((7))

 

F - 4773 - Pass

 

-

 

4773 X 8703 X = END - 172(5)5233

 

TALUQ - ((5)) - ((0))

 

F - 0517 - pass

 

-

 

0517 X 8703 X = END - 910(9)1650

 

TALUQ - ((9)) - ((4))

 

F - 9254 pass

-

 

9254 X 8703 X = END - 648(6)2988

 

TALUQ - ((6)) - ((1))

 

F - 4192 PASS

-

 

4192 X 8703 X = END - 133(1)0075

 

TALUQ - ((1)) - ((6))

 

F - 1065 pass 

-

 

1065 X 8703 X = END - 859(0)8707

 

Wait

 

-

 

-

 

-

 

-

 

BOND- 750

 

LAHORE

 

-

 

BIG - TALUQ 

 

((0)) - ((5))

 

((0)) - ((5))

 

-

-

 

 

-

-

 

CLOSE - ROTEN

 

4773 - SE - START

 

-

 

4773 X 6526 X = END - 9702(35)15

 

CLOSE - ((3)) - ((5))

 

F - 0517 pass

 

-

 

5517 X 6526 X = END - 1296(28)38

 

CLOSE - ((2)) - ((8))

 

F - 9254 - Pass

 

-

 

9254 X 6526 X = END - 3647(14)58

 

CLOSE - ((1)) - ((4))

 

F - 4192 PASS

 

-

 

4192 X 6526 X = END - 7484(05)01

 

CLOSE - ((0)) - ((5))

 

F - 1065 pass

 

-

 

1065 X 6526 X = END - 4830(51)41

 

Wait

 

-

-

 

 

-

-

 

 

BOND- 750 

 

Lahore 

 

-

-

 

CLOSE 

 

-

 

((5)) - ((1))

 

((5)) - ((1))

 

 

-

-

 

 

 

 

-

-

 

SENTR - ROTEN

 

0517 - SE - START

 

-

 

5517 X 4916 X = END - 735(5)7966

 

ONLY - ONE - SENTR

 

((5)) - ((5))

 

((5)) - ((5))

 

F 9254 PASS

 

-

 

9254 X 4916 X = END - 206(9)5824

 

ONLY - ONE - SENTR

 

((9)) - ((9))

 

((9)) - ((9))

 

F - 4192 PASS

 

-

 

4192 X 4916 X = END - 424(6)8438

 

ONLY - ONE - SENTR

 

((6)) - ((6))

 

((6))- ((6))

 

F 1065 pass

 

-

 

1065 X 4916 X = END - 274(1)0879

 

Wait

 

-

 

-

 

 

 

-

-

 

BOND- 750

 

Lahore

 

-

 

BIG- ONLY - ONE - SENTR

 

((1)) - ((1))

 

((1)) - ((1))

 

-

 

 

-

-

 

 

F - AKRA - SAKAL - ROTEN

 

0517 - SE - START

 

-

 

0517 X 9389 X = END - 1143(74)61

 

F - AKRA - 

 

(74) - (79)

(24)- (29)

(42) - (47)

(92) - (97)

 

F- 92 PASS

 

-

 

9254 X 9389 X = END - 7549(14)32

 

F - AKRA - 

 

(14) - (19)

(64) - (69)

(41) - (46)

(91) - (96)

 

F - 41 PASS

 

-

 

4192 X 9389 X = END 1549(10)63

 

F - AKRA -

 

(10) - (15)

(60) - (65)

(01) - (06)

(51) - (56)

 

F 10 PASS

 

-

 

1065 X 9389 X = END- 9998(57)00

 

Wait

 

-

-

 

BOND- 750

 

Lahore 

 

-

 

BIG-  BIG

 

F - AKRA

 

((57)) - ((52))

((07)) - ((02))

((70)) - ((75))

((20)) - ((25))

 

-

 

Lagao Qadri - ke - Tarf - SE- tohfa 

 

Hi - tamam - DOSTO  - ko 

 

-

Nisar Qadri agaya ab paresan

 

Honi ke zarort nhen

 

-

 

 

-

 

 

BACK- AKRA - ROTEN

 

0517 - SE - START 

 

-

 

051 X 9887 X = END - 1282(04)75

 

BACK - AKRA

 

((04)) - ((09))

 

((54)) - ((59))

 

F -9254 pass

 

-

-

 

925 X 9887 X = END - 8363(97)12

 

BACK - AKRA 

 

((97)) - ((92))

 

((42)) - ((47))

 

 

F - 4192 PASS

 

-

-

 

419 X 9887 X = END- 1716(15)73

 

BACK - AKRA

 

((15)) - ((10))

 

((65)) - ((60))

 

F - 1065 PASS

 

-

-

 

106 X 9887 X = END - 1098(35)01

 

Wait

 

-

-

 

 

BOND- 750 

 

Lahore 

 

-

 

 

BACK- AKRA

 

 

((30)) - ((35))

 

((80)) - ((85))

 

-

-

 

F S - FORKAST - ROTEN

 

0517 - SE - START 

 

-

-

 

5517 X 86868686 X 47(92545)4

 

F 9254 PASS

 

-

 

9254 X 86868686 X 80(38828)2

 

S - 8882 PASS

 

-

 

4192 X 86868686 X 36(41535)3

 

S - 3145 PASS 

 

-

 

1065 X 86868686 X 92(51515)0

 

Wait 

 

-

 

Fs - pc - ((51515)) 

 

Banaao kamao mojh karo

 

Qadri ap k sath hi meri porani

 

Membr bhe rabta karen 

 

-

DOSTO- EK - TARF - F - AKRA

DOSRI TARF - BACK - AKRA 

Yani F FORKAST DAZZZ

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

F - AKRA - ROTEN

 

 

0517 - SE - START 

 

-

 

0517 X X X X = END - 4301(92)69

 

F - AKRA - ((92)) PASS 

 

-

-

 

9254 X X X X = END - 7683(41)22

 

F - ((41)) PASS 

 

-

-

 

4192 X X X X = END - 3461(10)96

 

F - 10 pass 

 

-

-

 

1065 X X X X = END - 8079(??)58

 

Wait- ONLY - ONE - AKRA - F 

 

BOND - 750 - LAHORE 

 

-

-

 

 

BACK - AKRA - ROTEN 

 

0517 - SE - START 

 

-

-

 

0517 X X X X = END - 68(54)1288

 

BACK- AKRA - ((54)) 

 

Oupar - F -((92))

 

F - 9254 Dazz 

 

-

 

 

9254 X X X X = END - 36(92)1584

 

BACK - AKRA - ((92)) 

 

OUPAR - F - ((41))

 

F - 4192 DAZZ 

 

-

-

 

4192 X X X X = END - 96(65)5021

 

BACK - AKRA - ((65)) 

 

OUPAR - F - ((10))

 

F - 1065 DAZZ

 

-

-

 

1065 X X X X = END - 27(??)4597

 

BACK - AKRA - ((??))

 

F - AKRA - ((??)) 

 

F - FORKAST - DAZZ 

 

ENSAALLAH 

 

-

-

 

Nisar Qadri 

 

Nisar Qadri

 

0343 1031534 

 


Posted By:-
nisar qadri

13-11-2018

14:21:24

ASLAM ALEKUM

 

ALL WEZTR KO PEYAR

 

BHARA SALAM

 

 

-

 

 

 

 

-

 

BOND - 1500

 

Faislaabaad

 

-

 

TALUQ - AKRA - ROTTEN

 

 

8225 - SE - START

 

 

-

 

 

8225 X 1213 X = CE = 99(3)09345

 

 

TALUQ - ( 3 ) ( 3 )

 

F 30 pass 

 

-

 

3088 X 1213 X = CE = 52(5)55028

 

 

TALUQ - ( 5 ) - ( 5 )

 

F 58 pass 

 

-

 

5894X 1213 X = CE = 36(5)43722

 

TALUQ  - ( 5 ) - ( 5 )

 

F 54 pass

 

-

 

 

5455X 1213X = CE = 28(9)71212

 

 

TALUQ - ( 9 ) - ( 9 )

 

F 96 pass

 

-

 

9639X 1213 X = CE = 15(9)83736

 

TALUQ-  ( 9 ) - ( 9 )

 

F 59 pass

 

-

 

5949X 1213 X = CE = 37(5)76325

 

Wait

 

 

 

-

 

 

 

-

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND 1500

 

Faislaabad

 

 

 

-

 

 

 

BIG -  TALUQ

 

 

(5) - (5)

 

(5) - (5)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

F AKRA - ROTTEN

 

3088 - SE - START

 

-

3088 X 1018 X = END - 988212(03)

 

 -

 

F  AKRA

--

 

03 - 08 - 53 -( 58 )

30 - 35 - 80 - 85

 

F 58 pass

 

-

 

5894X 1018 X = END 360011(04)

 

-

 

F AKRA -

 

--

 

 04 - 09 -( 54 )- 59

 

40 - 90 - 45 - 95

 

F 54 pass

-

 

5455 X 1018 X = END - 308379(19)

 

-

 

F AKRA

--

 

19 - 14 - 69 - 64

 

91 - 41 -( 96) - 46

 

F 96 pass

 

-

9639 X 1018 X = END -962851(95)

 

-

F AKRA

--

 

95 - 90 - 45 - 40

 

(59 )- 09 - 54 - 04

 

F 59 pass

-

 

5949 X 1018X = END - 366761(29)

 

Wait

 

 

 

-

 

BOND- 1500 

 

QUEETTA

 

 

 

-

 

BIG- F -  AKRA 

 

-

 

29 - 24 - 79 - 74

 

92 - 42 - 97 - 47

 

 

 

-

 

 

-

 

 

-

BOND 1500

 

QUEETTA

-

 

 

FS TENDOLA- ROTEN

-

 

5894 - SE- START 

 

-

 

5894 X 8181 X = 3% =( 5)(4)0(5)8758

 

 

-

 

Next - Fs - TENDOLA-

 

545 - 455 - -- F 545 pass

 

- - - 

 

5455 X 8181 X 3 %( 3)(9)6(6)4737

 

-

 

Next - Fs - TENDOLA 

 

963 - 693 - F - 963 pass

 

 

-

 

9639 X 8181 X 3 %( 3)(8)6(6)8157

-

 

 Fs - NEXT- TENDOLA-

 

863 - 683 - S - 683 pass

 

 

-

 

 5949 X 8181 X 3%( 5)(6)1(0)4982

 

 -

 

Wait

 

-

 

-

 

-

 

-

 

BOND - 1500 

 

Faislaabaad

 

-

 

Fs - TENDOLA 

--

 

605 - 065 

506 - 056

650 - 560

-

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

 

S - TENDOLA- TENDOLA 

 

5894 - SE- START 

 

-

 

5894 X X X X = 48085(779)

 

 

 

 NEXT - S - TENDOLA 

--

 

779 - 779 

 

779 - 779

--

 

S 779 Pass

 

--

 

-

 

 

5455 X X X X = 41169(835)

 

 

-

 

 Next - S- TENDOLA-

---

 

835 - 835 

 

835 - 835 

--

 

S 835 Pass

 

-- 

 

 

 

-

 

9639 X X X X = 12854(019)

 

-

 

Next - S - TENDOLA 

 

--

 

 

019 - 019 

 

019 - 019

- - 

 

019 - pass

 

- - 

 

5949 X X X X = 48905(???)

 

-

 

-

 

-

 

BOND- 1500

 

Faislaabaad

 

- - 

 

ONLY- ONE- TENDOLA 

 

S - ROTEN- k - sath 

 

RABTA- KAREN 

 

- - 

 

F - FORKAST - ROTEN 

 

ONE - Hitick 

-

 

5455 X X X X = 0145(9639)

 

-

 

Next - F - 9639 PASS

 

-

 

9639 X X X X = 4075(5949)

 

-

 

Next - F - 5949 PASS

 

-

 

5949 X X X X = 7389(????)

 

-

 

ONLY- ONE- Forkast 

 

ROTEN- satch 

 

RABTA- KAREN-

 

- - 

 

 

 

 

 

Nisar Qadri

 

Nisar Qadri

-

 

03431031534

 

-

 

03431031534

 

 -

 

03431031534


Posted By:-
nisar qadri

31-10-2018

18:29:53

ASLAM ALEKUM

 

ALL WEZTR KO PEYAR

 

BHARA SALAM

 

 

-

 

 

DOSTO KUCH ARSA

 

NET KE DONYA SE DOOR

 

 

RAHA  - DOSTON KE PUR ZOR

 

 

ASRAR KANI PAR AP KE KEDMAT

 

 

HAZUR HOWA BOND

 

-

 

BOND - 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

TALUQ - AKRA - ROTTEN

 

 

5502 - SE - START

 

 

-

 

 

5502 X 3028 X = CE = 462412(2)8

 

 

TALUQ - 2 - 7 

 

F 37 pass 

 

-

 

3741 X 3028 X = CE = 145355(2)4

 

 

TALUQ - 2 - 7

 

F 87 pass 

 

-

 

8783 X 3028 X = CE = 188103(2)3

 

TALUQ  - 2 - 7

 

F 82 pass

 

-

 

 

8225 X 3028 X 154481(0)9

 

 

TALUQ - 0 - 5

 

F 30 pass

 

-

 

3088 X 3028 X = CE = 817522(0)7

 

TALUQ- 0 - 5 

 

F 58 pass

 

-

 

5894 X 3028 X = CE = 568457(5)0

 

TALUQ  - 5 - 0

 

F 54 pass

 

-

 

5455 X 3028 X = CE = 450662(9)6

 

TALUQ  - 9 - 4

 

 

F 96 pass

 

 

-

 

9639 X 3028 X = CE = 248635(7)3

 

Wait 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND 7500

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG -  TALUQ

 

 

(2) - (7)

 

(2) - (7)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

OPEN - ROTTEN

 

3741 - SE - START

 

-

3741 X 1097 X = END - 1684(180)6

 

OPEN  - (1) - (8) - (0)

 

F 8783 pass

 

-

 

8783 X 1097 X = END - 9283(228)0

 

OPEN- (2) - (8)

 

F 8225 pass

 

-

 

8225 X 1097 X = END - 8141(137)0

 

OPEN- (1) - (3) - (7)

 

F 3088 pass

 

-

3088 X 1097 X = END - 1147(540)0

 

OPEN- (5) - (4) - (0)

 

F 5894 pass

 

-

 

5894 X 1097 X = END - 4180(550)9

 

OPEN- (5) - (0)

 

F 5455 pass

 

-

 

5455 X 1097 X = END - 3580(987)1

 

OPEN- (9) - (8) - (7)

 

F 9639 pass

 

-

9639 X 1097 X = END - 1118(091)1

 

Wait

 

-

 

 

-

 

 

-

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI 

 

-

 

OPEN- 

 

(9) - (0) - (1)

 

(9) - (0) - (1)

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALUQ- ROTEN

 

ONLY - ONE - FEGER

 

-

 

8225 - SE - START

 

-

 

8225 X 9911 X = CE = 5417016(3)

 

ONLY - ONE - TALUQ

 

(3) - (3) - (3) - (3)

 

F 30 pass 

 

-

 

3088 X 9911 X = CE = 2866713(5)

 

ONLY- ONE - FEGER

 

(5) - (5) -(5) (5)

 

F 5894 PASS

 

-

 

5894 X 9911 X = CE = 1993346(5)

 

ONLY - ONE - FEGER

 

(5) - (5) - (5) (5)

 

F 5455 PASS

 

-

 

5455 X 9911 X = CE = 1580289(6)

 

- -

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

(6) - (6) - (6) - (6)

 

--

 

F 96 PASS

 

-

 

9639 X 9911 X = CE = 8718632(3)

 

WAIT

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

BOND - 7500

 

 

RAWAL PINDI

 

 

-

 

BIG - TALUQ 

 

-

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

( 3 ) - ( 3) - ( 3 ) - ( 3 )

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

S - TENDOLA - ROTEN 

 

8225 - SE- START 

 

-

 

8225 X X X X = END = 14(34)(75)00

 

NEXT - TWO- TENDOLA

 

(347) - (345)

 

 S 3479 Pass 

-

 

3088 X X X X = END = 75(89)(14)92

 

 NEXT - TOW - TENDOLA 

 

(891) - (894)

 

S - 8947 PASS

-

5894 X X X X = END = 52(77)(19)70

 

NEXT - TWO- TENDOLA 

 

(771) - (779)

 

S - 7790 PASS

-

 

5455 X X X X = END = 41(83)(15)42

 

NEXT - TWO- TENDOLA

 

(831) - (835)

 

S - 8356 PASS

 

 

9639 X X X X = END = 23(??)(??)56

 

NEXT - WAIT 

-

 

BOND 7500

 

RAWAL PINDI

 

S - TWO- TENDOLA

 

ROTEN OUR game 

 

HASIL KARNI k LEA 

 

RABTA KAREN 

 

-

 

-

 

 

 

 

F AKRA - SHAKAL - ROTEN

 

3088 - SE - START

 

-

 

3088 X 3474 X  = CE = 123458(58)

 

 

F - AKRA - SEKAL - ( 58 )

 

  F - 53 -( 58 )- 03 - 08

 

F 5894 psas

 

-

 

5894 X 3474 X = CE = 858459(54)

 

 

F - AKRA - SAKAL - (54)

 

F - 54 - 59 -09 - 04

 

 

F 5455 PASS

 

-

 

5455 X 3474 X = CE = 680571(41)

 

F AKRA - SAKAL - (41)

 

F - 41 - 46 - 91 - 96

 

 

F 9639 PASS

 

-

 

9639 X 3474 X = CE = 375478(74)

 

WAIT 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG - F - AKRA - 

 

-

 

( 74 ) - ( 79 )

 

 

( 24 ) - ( 29 )

 

 

( 42 ) - ( 47 )

 

 

( 92 ) - ( 97 )

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

RAWAL PINDI

 

BAAD SHAH

 

-

 

-

 

 

BIG- PC- ROTEN

 

 

3088 - SE - START

 

-

 

 

 

3088 X X X X = END =( 4 )3(589)960

 

 

BIG- PC-  F 5894 pass

 

-

 

5894 X X X X = END - ( 5 )6(545)231

 

BIG- PC-  F 5455 pass

 

-

 

5455 X X X X = END - ( 9 ) 7(963)005

 

BIG- PC- F 9639  pass

 

-

 

9639 X X X X = END - ( ? ) 3(???)486

 

-

 

Wait

 

-

 

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG - PC - REDI

 

 

-

 

 

Nisar Qadri

 

Nisar Qadri

-

 

03431031534

 

-

 

03431031534

 

 -

 

03431031534


Posted By:-
nisar qadri

30-10-2018

16:43:22

ASLAM ALEKUM

 

ALL WEZTR KO PEYAR

 

BHARA SALAM

 

 

-

 

 

DOSTO KUCH ARSA

 

NET KE DONYA SE DOOR

 

 

RAHA  - DOSTON KE PUR ZOR

 

 

ASRAR KANI PAR AP KE KEDMAT

 

 

HAZUR HOWA BOND

 

-

 

BOND - 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

TALUQ - AKRA - ROTTEN

 

 

5502 - SE - START

 

 

-

 

 

5502 X 3028 X = CE = 462412(2)8

 

 

TALUQ - 2 - 7 

 

F 37 pass 

 

-

 

3741 X 3028 X = CE = 145355(2)4

 

 

TALUQ - 2 - 7

 

F 87 pass 

 

-

 

8783 X 3028 X = CE = 188103(2)3

 

TALUQ  - 2 - 7

 

F 82 pass

 

-

 

 

8225 X 3028 X 154481(0)9

 

 

TALUQ - 0 - 5

 

F 30 pass

 

-

 

3088 X 3028 X = CE = 817522(0)7

 

TALUQ- 0 - 5 

 

F 58 pass

 

-

 

5894 X 3028 X = CE = 568457(5)0

 

TALUQ  - 5 - 0

 

F 54 pass

 

-

 

5455 X 3028 X = CE = 450662(9)6

 

TALUQ  - 9 - 4

 

 

F 96 pass

 

 

-

 

9639 X 3028 X = CE = 248635(7)3

 

Wait 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND 7500

 

RAWAL PINDI

 

 

 

-

 

 

 

BIG -  TALUQ

 

 

(2) - (7)

 

(2) - (7)

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

OPEN - ROTTEN

 

3741 - SE - START

 

-

3741 X 1097 X = END - 1684(180)6

 

OPEN  - (1) - (8) - (0)

 

F 8783 pass

 

-

 

8783 X 1097 X = END - 9283(228)0

 

OPEN- (2) - (8)

 

F 8225 pass

 

-

 

8225 X 1097 X = END - 8141(137)0

 

OPEN- (1) - (3) - (7)

 

F 3088 pass

 

-

3088 X 1097 X = END - 1147(540)0

 

OPEN- (5) - (4) - (0)

 

F 5894 pass

 

-

 

5894 X 1097 X = END - 4180(550)9

 

OPEN- (5) - (0)

 

F 5455 pass

 

-

 

5455 X 1097 X = END - 3580(987)1

 

OPEN- (9) - (8) - (7)

 

F 9639 pass

 

-

9639 X 1097 X = END - 1118(091)1

 

Wait

 

-

 

 

-

 

 

-

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI 

 

-

 

OPEN- 

 

(9) - (0) - (1)

 

(9) - (0) - (1)

 

-

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALUQ- ROTEN

 

ONLY - ONE - FEGER

 

-

 

8225 - SE - START

 

-

 

8225 X 9911 X = CE = 5417016(3)

 

ONLY - ONE - TALUQ

 

(3) - (3) - (3) - (3)

 

F 30 pass 

 

-

 

3088 X 9911 X = CE = 2866713(5)

 

ONLY- ONE - FEGER

 

(5) - (5) -(5) (5)

 

F 5894 PASS

 

-

 

5894 X 9911 X = CE = 1993346(5)

 

ONLY - ONE - FEGER

 

(5) - (5) - (5) (5)

 

F 5455 PASS

 

-

 

5455 X 9911 X = CE = 1580289(6)

 

- -

 

ONLY - ONE - FEGER

 

 

(6) - (6) - (6) - (6)

 

--

 

F 96 PASS

 

-

 

9639 X 9911 X = CE = 8718632(3)

 

WAIT

 

-

 

 

-

 

 

-

 

 

BOND - 7500

 

 

RAWAL PINDI

 

 

-

 

BIG - TALUQ 

 

-

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 ) - ( 3 )

 

( 3 ) - ( 3) - ( 3 ) - ( 3 )

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

S - TENDOLA - ROTEN 

 

8225 - SE- START 

 

-

 

8225 X X X X = END = 14(34)(75)00

 

NEXT - TWO- TENDOLA

 

(347) - (345)

 

 S 3479 Pass 

-

 

3088 X X X X = END = 75(89)(14)92

 

 NEXT - TOW - TENDOLA 

 

(891) - (894)

 

S - 8947 PASS

-

5894 X X X X = END = 52(77)(19)70

 

NEXT - TWO- TENDOLA 

 

(771) - (779)

 

S - 7790 PASS

-

 

5455 X X X X = END = 41(83)(15)42

 

NEXT - TWO- TENDOLA

 

(831) - (835)

 

S - 8356 PASS

 

 

9639 X X X X = END = 23(??)(??)56

 

NEXT - WAIT 

-

 

BOND 7500

 

RAWAL PINDI

 

S - TWO- TENDOLA

 

ROTEN OUR game 

 

HASIL KARNI k LEA 

 

RABTA KAREN 

 

-

 

-

 

 

 

 

F AKRA - SHAKAL - ROTEN

 

3088 - SE - START

 

-

 

3088 X 3474 X  = CE = 123458(58)

 

 

F - AKRA - SEKAL - ( 58 )

 

  F - 53 -( 58 )- 03 - 08

 

F 5894 psas

 

-

 

5894 X 3474 X = CE = 858459(54)

 

 

F - AKRA - SAKAL - (54)

 

F - 54 - 59 -09 - 04

 

 

F 5455 PASS

 

-

 

5455 X 3474 X = CE = 680571(41)

 

F AKRA - SAKAL - (41)

 

F - 41 - 46 - 91 - 96

 

 

F 9639 PASS

 

-

 

9639 X 3474 X = CE = 375478(74)

 

WAIT 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG - F - AKRA - 

 

-

 

( 74 ) - ( 79 )

 

 

( 24 ) - ( 29 )

 

 

( 42 ) - ( 47 )

 

 

( 92 ) - ( 97 )

 

 

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

 

-

 

 

-

 

-

 

 

RAWAL PINDI

 

BAAD SHAH

 

-

 

-

 

 

BIG- PC- ROTEN

 

 

3088 - SE - START

 

-

 

 

 

3088 X X X X = END =( 4 )3(589)960

 

 

BIG- PC-  F 5894 pass

 

-

 

5894 X X X X = END - ( 5 )6(545)231

 

BIG- PC-  F 5455 pass

 

-

 

5455 X X X X = END - ( 9 ) 7(963)005

 

BIG- PC- F 9639  pass

 

-

 

9639 X X X X = END - ( ? ) 3(???)486

 

-

 

Wait

 

-

 

 

BOND- 7500

 

RAWAL PINDI

 

-

 

BIG - PC - REDI

 

 

-

 

 

Nisar Qadri

 

Nisar Qadri

-

 

03431031534

 

-

 

03431031534

 

 -

 

03431031534


Hint for PESHAWAR 200
Open: 0-1-2-5-8
Close: 0-1-3-8-9
Center: 1-2-3-5-6
Latest Draw , PESHAWAR 200
First: 096176
Second: 747752 745540 693713 252176 615558 Admin Baba Qari call 0305.3753383 www.moonprizebond.net